“રોજગારીના વિવિધ સ્ત્રોતો”

29/09/2021 | 4 weeks ago

કારકિર્દી માર્ગદર્શન અને પ્લેસમેન્ત સેલ કમિટિ

તારીખ – ૨૩/૦૯/૨૦૨૧

વિષય – “રોજગારીના વિવિધ સ્ત્રોતો”

વક્તા – વલસાડ અને ડાંગ જિલ્લાના CEP શ્રી રાજેશભાઈ બાગુલ

સ્થળ – ઓડિયો વિઝયુઅલ રૂમ

સમય – ૯-૦૦ થી ૧૦-૦૦

વિદ્યાર્થીની સંખ્યા – ૬૧